Zákon č. 106/1999 SB. o poskytování informací o úřadu

12. 12. 2014 | Obecní úřad - Povinné info

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Informace o úřadu (zákon 106/1999 Sb.)

1. Oficiální název 9. Žádosti o informace
2. Důvod a způsob založení 10. Opravné prostředky
3. Organizační struktura 11. Formuláře
4. Kontaktní údaje 12. Návody pro řešení život. situací
5. Číslo účtu 13. Nejdůležitější předpisy
6. IČO a 7. DIČ 14. Výroční zprávy
8. Rozpočet obce 15. Seznam organizací


 

 

 

 

 

 

 

1. Oficální název:

Obecní úřad Ratenice
Identifikační číslo základní územní jednotky: 13974
ZUJ: 537748

2. Důvod a způsob založení:

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., ke dni 24.11.1990, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou.

3. Organizační struktura:

starostka: Ing. Martina Podskalská
místostarosta Vladimír Klouda
členové ZO Ratenice: Roman Hovorka

Ladislav Kratochvíl

Mgr. Luděk Kudláček

Ing. Martina Macháčková

Ing. Karel Posolda

Jan Sadek

Eva Šmejkalová
finanční výbor: Ing. Martina Macháčková

Roman Hovorka

Ing, Karel Posolda
kontrolní výbor: Jan Sadek

Ladislav Kratochvíl

Eva Šmejkalová
komise "zdraví": Markéta Černá

Ladislav Kratochvíl
zaměstnanec OÚ: Jana Sadková

4. Kontaktní  spojení:

Obecní úřad Ratenice
Ratenice 67
28911
telefon: 321 785 304
fax: 321 785 304
e-mail: obec@ratenice.cz
e-podatelna: podatelna@ratenice.cz
www.stránky: www.ratenice.cz

5. Případné platby můžete poukázat:

na bankovní účet: 504362339/0800  Česká spořitelna a.s. Pečky
v hotovosti do pokladny OÚ v místě

6. IČO:

IČO: 239704

7. DIČ:

DIČ: CZ239704
obec není plátcem DPH

8. Rozpočet v tomto a minulých letech:

Rozpočet 2018
Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015
Rozpočet 2014

Rozpočet 2013
Rozpočet 2012

Rozpočet 2011
Rozpočet 2010
Rozpočet 2009
Rozpočet 2008
Rozpočet 2007
Rozpočet 2006

9. Žádosti o informace:

Chcete-li požádat o informace podle zákona106/1990 Sb., učiňte tak:

- písemně na adresu:
Obecní úřad Ratenice
Ratenice 67
289 11

- pomocí elektronické pošty na e-mailovou adresu podatelny Obecního úřadu Ratenice:
podatelna@ratenice.cz

- ústním dotazem v úředních hodinách přímo na Obecním úřadě Ratenice

 

 

Metodický pokyn pro poskytování informací:

1. Obecná část:

a)Podávání žádostí o poskytnutí informace Obecnímu úřadu v Ratenicích (dále jen OÚ) i jejich poskytování zaměstnanci OÚ se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“) a Metodickým pokynem ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Metodický pokyn“)
b)Text Zákona, Metodického pokynu a Informace o činnosti OÚ jsou přístupné prostřednictvím sítě internet na elektronické adrese www.ratenice.cz a v prostorách přístupných veřejnosti v budově OÚ (adresa: Ratenice 67).

2. Postup při vyřizování žádostí:

a)Žádost musí být vyřízena v souladu se zákonem a pravidly uvedenými v Metodickém pokynu. Informaci požadovanou telefonicky poskytuje OÚ neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby žádost podal písemně.
b)Písemná žádost je podávána na adresu: Ratenice 67, 289 11  pošta Pečky
c)Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně přímo na OÚ (viz výše uvedená adresa), prostřednictvím faxu nebo telefonu na čísle 321 785 304, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese: podatelna@ratenice.cz
d)Je-li předmětem žádosti poskytnutí informace povinně zveřejněné, je žadateli poskytnuta odkazem na zveřejnění a sdělením kde a jakým způsobem je přístupná. Trvá-li i přesto na jejím poskytnutí, je mu poskytnuta na základě jeho písemné žádosti.
e)Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací.

3. Nevyhovění žadateli ze strany obecního úřadu:

a)Proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtách stanovených zákonem na adrese:Ratenice 67, 289 11  pošta Pečky
b)Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení Zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud odvolání tyto údaje neobsahuje nebo není podán písemně, OÚ jej odloží.

4. Vzor formuláře žádosti o poskytnutí informace naleznete ZDE.

5. Přehled nejdůležitějších předpisů upravujících postup obecního úřadu při poskytování informací
(podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.)

Předpisy upravující postup OÚ při poskytování informací veřejnosti jsou zejména tyto:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb. 
Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (příloha č.1 k usnesení vlády č. 875 ze dne 6.9.2000)

Standard ÚVIS 2001 Částka 7 – Standard ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový  přístup

Uvedené zákony lze nalézt ve Sbírce zákonů ČR.

10. Opravné prostředky:

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

1.  Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutím starosty nebo zastupitelstva, která jsou učiněná ve správním řízení, se  podávají přímo na Obecní úřad Ratenice, a to ve lhůtě uvedené v poučení takového  rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením zastupitelstva obce vydaným v samostatné či přenesené působnosti, nemají-li charakter rozhodnutí a odporují zákonu, lze kdykoliv podat Krajskému úřadu ústní či písemný návrh na pozastavení jejich výkonu.

2.  Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů Městského úřadu v Pečkách

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru Městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podat opravné prostředky, ale je možno učinit podání, které dle obsahu projedná tajemník Městského úřadu, starosta nebo Rada města. Opravný prostředek nelze podat proti rozhodnutím týkajícím se projednávání  přestupků v blokovém řízení

3.  Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu obce ke krácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87, odst. 1, písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR.

11. Formuláře:

všechny formuláře pověřeného úřadu - Městského úřadu v Pečkách - ke stažení ZDE.

12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

S žádostí o radu, či pomoc je možné kontaktovat Obecní úřad v Ratenicích nebo pověřený úřad - Městský úřad v Pečkách - odkaz naleznete ZDE.

Řešení životních situací se věnuje celá sekce portálu veřejné správy - odkaz naleznete ZDE.

13. Nejdůležitější předpisy:

Zákon č.106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím

Zákon č.182/2000 Sb. - Zákon o obcích

Obecní vyhlášky

14. Výroční zprávy:

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018

15. Seznam organizací:

Mateřská škola

Knihovna

Sbor dobrovolných hasičů

text: Honza S.


Obecní úřad Ratenice
Ratenice 67 
289 11 Pečky

Kontakt:
+420 321 785 304
obec@ratenice.cz

Úřední hodiny:
PO a ST
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Příští zasedání zastupitelstva:
27.února 2019 v 19hodin - program

|   © Obec Ratenice   |   vytvořil honziiik   |   design janiceto   |   hosting JiriVana.NET   |